Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2017

Αποτέλεσμα εικόνας για κυριακη τυρινης


Ευαγγέλιο Κυριακής: Ματθ. στ’ 14-21
Ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος· ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν.
Ὃταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί· ἀφανίζουσι γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν. σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι, ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων, ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ, καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ.
Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται διαρύσσουσι καὶ κλέπτουσι· θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν· ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν.
Η Ευαγγελική περικοπή μας διδάσκει τρία πράγματα:
1) Πως αν δεν συγχωρήσουμε πρώτοι εμείς τους άλλους, αυτούς που μας έκαναν κακό, αυτούς που φταίνε δεν θα  συγχωρήση και εμάς ο Θεός. η δική μας συγχώρηση ελκύει το έλεος του θεού πάνω μας.
2) Η νηστεία μας να είναι κρυφή στα μάτια των ανθρώπων. Να είμαστε χαρούμενοι και ευδιάθετοι για να μην καταντήσουμε υποκριτές
3) Ο  μόνος πραγματικός θησαυρός είναι τα πνευματικά αγαθά της  μέλλουσας βασιλείας του Θεού που είναι άφθαρτη, αιώνια, ατελεύτητη, έξω από θνητότητα και ενδοκοσμικούς περιορισμούς. Καθετί υλικό, μας περιορίζει στη γη. Οι αρετές είναι οι μόνοι συνοδίτες μας προς τον ουρανό και την αιωνιότητα. Και αυτό για να έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στο Θεό τον διατρέφοντα, μεριμνώντα, και προστατεύοντα κάθε πιστό παιδί Του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου